WETSVOORSTEL: BEPERKTE WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Vandaag wordt het wetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen behandeld in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft tot doel het huidige huwelijksgoederenrecht te moderniseren, zodat het beter aansluit op de samenleving van tegenwoordig (waarin immers bijna 40% van de huwelijken eindigt in een scheiding). Wat houdt dit wetsvoorstel in?

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht Als u gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaat) en u spreekt voorafgaande aan het huwelijk niets met uw huwelijkspartner af over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk bij een notaris, dan bent u automatisch in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Alles wat u al had bij het aangaan van het huwelijk (spaargeld, een huis, een onderneming, maar ook de studieschuld), en alles wat u tijdens het huwelijk verwerft, is dan van u samen. Er is in beginsel geen privévermogen meer. Ook een eventuele schenking of erfenis valt in de huwelijksgoederengemeenschap, tenzij het is verkregen onder een uitsluitingsclausule (een clausule waarin is bepaald dat de schenking of de erfenis niet tot het huwelijksvermogen zal behoren); in dat geval verwerft één van de echtgenoten een privévermogen. Wilt u voorkomen dat er met het sluiten van het huwelijk een algehele gemeenschap van goederen ontstaat, dan dient u bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te laten stellen.

Nederland kent als een van de weinige landen ter wereld nog het principe van een algehele gemeenschap van goederen. Alleen in Suriname en Zuid-Afrika trouwt men ook standaard in algehele gemeenschap van goederen. VVD PvdA en D66 vonden het inmiddels tijd voor vernieuwing.

Wetsvoorstel aanpassing huwelijksvermogensrecht De voorgestelde wetgeving zal alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken. Indien de aanstaande huwelijkspartners vooraf niets afspreken, zal (onder andere) het volgende gelden. Al het vermogen en de schulden die de partners al hadden voor het sluiten van het huwelijk, blijft ook na het huwelijk privévermogen- of schuld. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens huwelijk, zal behoren tot de huwelijksgemeenschap (beperkte gemeenschap van goederen). Wie toch in algehele gemeenschap van goederen wenst te trouwen, zal dit door de notaris moeten laten vastleggen. Alles wat door een schenking of erfenis is verkregen of zal worden verkregen, blijft of wordt automatisch privévermogen. Alleen wanneer bijvoorbeeld de erflater expliciet heeft bepaald dat het vermogen uit de erfenis de beide echtelieden zal toekomen, zal het gaan behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap. Dat is dus precies omgekeerd van de huidige situatie. Voor ondernemers zal gelden dat de onderneming buiten de huwelijksgemeenschap valt. Aan de gemeenschap wordt een redelijke vergoeding toegekend voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de echtgenoot/ondernemer heeft verricht voor de onderneming.

Voor- en nadelen De bedoeling van het wetsvoorstel is de modernisering van het huwelijksvermogensrecht. Dat iedere echtgenoot zijn of haar privévermogen (of schuld) behoudt, past beter in onze huidige samenleving waarin financiële onafhankelijkheid steeds belangrijker wordt. Tegen het wetsvoorstel wordt wel aangevoerd dat de beperkte gemeenschap van goederen veel administratieve rompslomp met zich zal brengen. De schulden en de vermogens zullen dus goed gedocumenteerd moeten worden, om later ruzie daarover te voorkomen. Ook nu wordt door vrijwel niemand een in de huwelijksvoorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding uitgevoerd. Tegenstanders van het voorstel verwachten dan ook dat het voorgestelde systeem in de praktijk alleen maar tot meer discussies zal leiden bij de verdeling, aangezien weinig mensen hun administratie goed op orde (zullen) hebben.