COMPENSATIE VOOR ONTSLAGVERGOEDING LANGDURIG ZIEKE WERKNEMERS

Inleiding

Op 5 juli 2018 is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers kunnen worden gecompenseerd die een transitievergoeding hebben betaald aan langdurig zieke werknemers. Deze compensatie geldt met terugwerkende tot 1 juli 2015. Het wetsvoorstel is op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer aanvaard.

Het wetsvoorstel werd op 20 maart 2017 ingediend door toenmalig minister Asscher. De aanleiding daarvoor was de onvrede bij veel werkgevers dat zij, sinds de invoering van de Wet Werk en zekerheid, wettelijk gehouden zijn een transitievergoeding te betalen bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Voorafgaand aan dat ontslag hebben zij immers meestal al gedurende twee jaren het loon van deze werknemer moeten doorbetalen. Ook hebben zij kosten moeten maken voor de re-integratie van de werknemer. In de praktijk betekende deze onvrede bij werkgever dat veel dienstverbanden, ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid, op papier in stand bleven. Werkgevers zijn immers niet gehouden het loon na twee jaar arbeidsongeschiktheid door te betalen. Dat leverde het risico op dat een werknemer na vele jaren zich onverwacht weer meldt bij zijn werkgever.

De compensatieregeling

De werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt vanwege het feit dat sprake is van twee jaar arbeidsongeschiktheid én daarbij een ontslagvergoeding betaalt, heeft aanspraak op een compensatie volgens deze compensatieregeling. De compensatie wordt door het Werkloosheidsfonds (Awf) van het UWV aan de werkgever betaald. De compensatie moet door de werkgever bij het UWV worden aangevraagd. Dat kan overigens pas met ingang van 1 april 2020.

Aanvragen dienen binnen zes maanden na betaling van de ontslagvergoeding bij het UWV te worden ingediend. Voor ontslagvergoedingen die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 door de werkgever zijn betaald, geldt dat de aanvragen voor de compensatie in de periode van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 kunnen worden ingediend.

De compensatie is gelijk aan de transitievergoeding en niet hoger dan dan. Als er in de praktijk een hogere ontslagvergoeding is betaald wordt dus alleen dat deel als compensatie uitgekeerd dat gelijk is aan de transitievergoeding. Indien het totale loon dat door een werkgever gedurende de ziekteperiode van zijn werknemer is betaald lager is dan de transitievergoeding, dient als maximum te worden uitgegaan van die totale loonsom.

De berekening  van de transitievergoeding vindt plaats per de dag na die waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was.

Het maakt bij de compensatieregeling niet uit op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Ook als er tussen werknemer en werkgever een beëindigingsovereenkomst is gesloten kan door de werkgever aanspraak op compensatie worden gemaakt. Evenmin is van belang of sprake was van een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd.

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag? De regering heeft aangegeven dat een werkgever bij de aanvraag voor de compensatieregeling in ieder geval de volgende gegevens moet verstrekken:

1. Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.

2. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de volgende stukken:

(a) de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;

(b) de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of

(c) de beëindigingsovereenkomst die ziet op het met wederzijdse instemming beëindigen van de arbeidsovereenkomst vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid.

3. Indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

4. Het door de werkgever tijdens ziekte van de werknemer (door)betaalde loon (loonspecificaties). 5. De gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding te berekenen. 6. Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Wachten of handelen?

Een werkgever kan op een twee manieren omgaan met een langdurig zieke werknemer: het dienstverband voortzetten of tot ontslag overgaan. Bij een ontslag zal het UWV te zijner tijd gaan beslissen over de aanvraag voor compensatie. Deze aanvraag kan pas vanaf 1 april 2020 worden ingediend. Bij ministeriele regeling zullen uitvoeringsregels worden opgesteld. De inhoud van deze regels is nog niet duidelijk. Het UWV zal een gestandaardiseerd aanvraagformulier beschikbaar stellen waarmee werkgevers compensatie kunnen aanvragen. Het voordeel van een ontslag voor de werkgever is dat het risico dat kleeft aan een papieren dienstverband zich niet zal kunnen voordoen. Het ontslag is immers definitief. Het nadeel voor de werkgever is dat de transitievergoeding feitelijk ‘voorgefinancierd’ moet worden.

Voor advies: neem contact op met Marcel Groen of Rob Caubo

Auteur

Marcel Groen

Advocaat & Mediator