Bijstandsrecht

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet heeft de voormalige Bijstandswet, officieel de Wet werk en bijstand (Wwb), in zijn geheel vervangen. Met de invoering van de Participatiewet is ook een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) verdwenen.

Doel van de Participatiewet is zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden (ongeacht een eventuele lichamelijke handicap of ziekte) en gemeenten meer handvatten te bieden om uitkeringsgerechten te laten re-integreren of te laten participeren op de arbeidsmarkt. Makkelijk gezegd worden strengere eisen gesteld ten aanzien van een te ontvangen uitkering van overheidswege. Bijstand kunt u aanvragen bij het UWV waarna vervolgens de gemeente een beslissing zal nemen. Juridisch gezien heet een dergelijke beslissing een besluit. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken via een bezwaarschrift. In een bezwaarschrift kunt u beargumenteren waarom u toch meent recht te hebben op een uitkering. Een advocaat helpt u hier bij.

Groen Caubo Montessori Advocaten heeft veel ervaring met bijstandszaken. Wij kunnen u bijvoorbeeld bijstaan wanneer uw uitkering door de gemeente op onjuiste gronden is stopgezet, wordt verlaagd of wanneer op uw aanvraag voor een uitkering ten onrechte negatief wordt beslist. Wij helpen u door middel van een bezwaarschrift de argumenten aan te voeren om alsnog een uitkering te ontvangen indien daarvoor gronden aanwezig zijn. Ook kunnen wij bezwaar maken en verweer voeren tegen een sommatie van de gemeente tot terugbetaling van uitgekeerde bijstandsgelden omdat wordt gesteld dat deze ten onrechte door u ontvangen zijn. Meestal is de juridische dienstverlening in bijstandszaken vrijwel kosteloos en is slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd. Voor een snelle beoordeling van uw zaak kunt u contact opnemen met Eleonore van Lith.

Onze bestuursrecht advocaten

Eleonore van Lith

Advocaat

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.