Bestuursprocesrecht

Geschillen in het bestuursrecht ontstaan bijvoorbeeld door beslissingen van overheidsorganisaties (zoals de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen), bezwaren omtrent de afgifte van vergunningen, het toekennen van subsidies en uitkeringen en de vaststelling van bestemmingsplannen.

Een groot deel van ons Nederlandse bestuursrecht wordt gevormd door het bestuursprocesrecht. De belangrijkste procedurele regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van beslissingen staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb wordt geregeld hoe besluiten van bestuursorganen (zoals bijvoorbeeld een burgermeester, de gemeenteraad, het college van B & W, de gemeenteraad, Provinciale Staten, het college van gedeputeerde staten en organen van Waterschappen) tot stand zouden moeten komen.

Wanneer u als belanghebbende het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan kunt u hiertegen binnen 6 weken na bekendmaking van een besluit bezwaar (laten) instellen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking; de gevolgen van het besluit blijven in stand totdat op het bezwaarschrift zal zijn besloten. Wel kan er, in spoedeisende gevallen, tijdens de bezwaarschriftprocedure bij de bestuursrechter om een zogenaamde voorlopige voorziening worden verzocht wanneer u bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden wenst stop te zetten. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift door het bestuursorgaan kunt u binnen 6 weken na deze beslissing beroep (laten) instellen bij de bestuursrechter.

Het instellen van beroep kan alleen als eerst de bezwaarschriftprocedure is gevolgd. Vervolgens staat nog hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Handhavinginstrumenten

Aan de andere kant ziet het bestuursprocesrecht ook toe op sanctiemogelijkheden die de overheid heeft bij overtredingen begaan door burgers en ondernemingen. De overheid maakt in die gevallen gebruik van haar handhavingsinstrumenten; de last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang of de bestuurlijke boete. Handhaving heeft als doel de naleving van rechtsregels te bevorderen of (verdere) overtreding van deze bestuurechtelijke regelgeving te voorkomen.

Ook wanneer u zelf als belanghebbende geconfronteerd wordt met een bestuursrechtelijke overtreding kan een verzoek tot handhaving bij het betreffende bestuursorgaan worden ingediend. Denk bij dergelijke overtredingen bijvoorbeeld aan een handelen in strijd met een verleende omgevingsvergunning, het illegaal lozen van afvalwater, het kappen van bomen zonder vergunning of aan het exploiteren van een hennepkwekerij. Voor deze laatste overtreding geldt dat de gemeente op grond van het zogenaamde ‘Damoclesbeleid’ in veel gevallen tot het toepassen van bestuursdwang zal overgaan (het sluiten van de woning voor een bepaalde periode). De overtreder die wordt geconfronteerd met een van de handhavingsinstrumenten kan een zienswijze indienen en vervolgens bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan, veelal B & W.

Wanneer u juridisch advies nodig heeft, een verzoek tot handhaving of een zienswijze wenst in te dienen, bezwaar wil maken of een beroepsprocedure bij de bestuursrechter wil starten, bent u bij Groen Caubo Montessori Advocaten aan het goede adres. Eleonore van Lith zal uw zaak vakkundig beoordelen en behandelen en alleen procederen wanneer zij daartoe daadwerkelijk mogelijkheden ziet.

Onze bestuursrecht advocaten

Eleonore van Lith

Advocaat

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.