Loondoorbetaling bij ziekte

De werkgever moet bij ziekte van een werknemer gedurende twee jaar (104 weken) het loon doorbetalen. Het door de werkgever doorbetaalde loon is minimaal 70% van het salaris van de werknemer en mag niet lager worden dan het minimumloon. In verreweg de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever meer dan 70% doorbetaalt. Meestal wordt in het eerste ziektejaar het volledige salaris uitbetaald. In het tweede ziektejaar wordt het salaris vaak wel gekort. De eerste twee ziektedagen kunnen wachtdagen zijn, die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is bedoeld om kortdurend ziekteverzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten wel in de cao of de arbeidsovereenkomst zijn geregeld. Als een werknemer binnen vier weken weer ziek wordt mogen er niet opnieuw wachtdagen worden ingehouden. De werkgever hoeft geen loon door te betalen als:

 • de ziekte opzettelijk is veroorzaakt;
 • de ziekte is verzwegen bij de sollicitatie terwijl de werknemer wist of moest weten dat zijn ziekte gevolgen had voor het uitvoeren van zijn functie;
 • als herstel door toedoen van de werknemer wordt belemmerd of vertraagd;
 • als de werknemer zonder redelijke grond weigert passende arbeid te verrichten;
 • als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie.

Verder kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten als de werknemer zich niet houdt aan controlevoorschriften bij ziekte. In de Wet Verbetering Poortwachter staan regels rond ziekteverzuim waar de werkgever en de werknemer zich aan moeten houden. Zo moet de werkgever bij langdurige ziekte een bedrijfsarts inschakelen die binnen zes weken na de ziekmelding een advies over werkhervatting moet geven. Binnen acht weken moeten de werkgever en de werknemer een plan van aanpak opstellen hoe de werknemer weer aan de slag kan gaan. Dat plan van aanpak moet vervolgens regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld. Uiteindelijk moeten werkgever en werknemer gezamenlijk een re-integratieverslag opstellen. Als de werknemer niet is gere-integreerd moet de werknemer een WIA uitkering aanvragen bij het UWV, waarbij hij ook het re-integratieverslag moet meesturen. Als na indiening van het re-integratieverslag blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie en/of de werknemer onvoldoende heeft geprikkeld om mee te werken aan re-integratie dan kan hij verplicht worden het loon van de werknemer nog een jaar langer door te betalen.

Rob Caubo en Marcel Groen zijn u graag van dienst.

Rob Caubo

Advocaat & Mediator

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Onderwerpen

 • arbeidsongeschiktheid
 • arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten, etc.
 • arbeidsvoorwaarden
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • collectief arbeidsrecht (cao’s)
 • concurrentiebeding
 • conflicten in de werkverhouding
 • dba en var
 • faillissement en surséance
 • fusies/overnames
 • internationale arbeidsrechtvraagstukken
 • loondoorbetaling bij ziekte
 • mediation
 • non-actiefstelling en schorsing
 • opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • ontslag (op staande voet)
 • personeelsreglement
 • relatiebedingen
 • reorganisaties
 • schadevergoeding en billijke vergoeding
 • STECR-richtlijn
 • transitievergoeding
 • wedertewerkstelling
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • werkloosheidswet

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.