WET VERBETERING FUNCTIONEREN VVE

Per 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars in werking getreden. Met deze wet zijn twee thema’s voor het beter functioneren van VvE’s geregeld, namelijk sparen en lenen. De wet geldt voor alle VvE’s met gebouwen die (gedeeltelijk) bestemd zijn voor bewoning.

Reservefonds

In de wet is voor de VvE de verplichting opgenomen dat zij een reservefonds in stand houdt, “ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten” (artikel 5:126 lid 1 BW). Deze veplichting wordt met de Wet verbetering functioneren VvE nader geconcretiseerd. De VvE heeft twee mogelijkheden om aan haar reserveringsverplichting te voldoen, ofwel op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), ofwel op basis van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. In dat laatste geval dient een reserve te worden aangehouden van 0.5% van de herbouwwaarde.

Aan het MJOP wordt de eis gesteld dat het niet ouder mag zijn dan 5 jaar, en dat het plan betrekking moet hebben een periode van minimaal 10 jaar. Het plan dient dus iedere 5 jaar te worden vernieuwd en behelst de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden, een begroting van die werkzaamheden en een gelijkmatige toerekening van de kosten aan de onderscheidenlijke jaren. Het onderhoudsplan moet door de Vergadering van eigenaars worden vastgesteld.

Lenen

Er heeft lang onduidelijkheid bestaan over de vraag of de VvE leningen kon afsluiten ten behoeve van de VvE. De nieuwe wet schept hieromtrent helderheid en regelt meteen de aansprakelijkheid van indivduele leden voor de verplichtingen voortvloeiende uit de leningsovereenkomst (bij verkoop van het appartement).

De wet bepaalt per 1 januari 2018 dat:

– de VvE bevoegd is een geldlening aan te gaan, tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt;

– de lening die wordt aangegaan door de VvE een deelbare prestatie is, zodat de individuele eigenaren alleen aansprakelijk zijn voor hun eigen deel, conform het breukdeel van de akte van splitsing. Er is dus geen hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de nakoming van de verplichtingen uit de geldleningovereenkomst;

– de verkopende appartementseigenaar ontslagen wordt uit zijn aansprakelijkheid bij de overdracht van het appartementsrecht, mits de koper een opgave heeft gekregen van de schuld. De notaris moet een opgave doen van de schulden waarvoor de nieuwe appartementseigenaar aansprakelijk zal zijn.

Nieuw Modelreglement

In verband met de wetswijzigingen is een nieuw Modelreglement opgesteld. Dit reglement komt niet in de plaats van de eerdere reglementen van 1973, 1983, 1992 en 2006, maar geldt alleen voor splitsingen vanaf 19 december 2017 waarbij het modelreglement van toepassing is verklaard. Nieuwe VvE’s zullen aan de reserveringsverplichting moeten voldoen. Voor bestaande VvE’s geldt een overgangsperiode van 3 jaar; vanaf 2021 dienen alle VvE’s een minimale reservering als hiervoor besproken te hebben.

De Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars en het Modelreglement 2017 vindt u hier:

 MODELREGLEMENT-2017

 stb-2017-241