Bestuurdersaansprakelijkheid

Indien er bij een faillissement sprake is van wanbeleid en dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort. Dit is het gehele bedrag van de schulden van de vennootschap, voor zover dit niet door vereffening van de overige baten kan worden voldaan. Het niet voldoen aan de administratieplicht of wanneer de jaarstukken niet op tijd zijn gedeponeerd is reeds voldoende om vast te stellen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder moet in dat geval aannemelijk zien te maken dat dit niet de oorzaak is geweest van het faillissement.

Een bestuurder kan ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder namens de onderneming een overeenkomst sluit waarvan hij weet of moet weten dat deze niet nagekomen zal worden of wanneer bepaalde schuldeisers doelbewust niet betaald worden. In het zicht van faillissement is het belangrijk om tijdig te inventariseren of sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Handelingen die tot de normale bevoegdheden van het bestuur behoren, kunnen in het zicht van het faillissement als ‘verdacht’ worden aangemerkt.

Onze advocaten hebben ruime ervaring als curator in faillissementen, zodat zij de praktijk van beide kanten kennen. Zij kunnen dan ook adviseren over het voorkomen van een dergelijke aansprakelijkheid dan wel bijstaan in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.

Onze insolventierecht advocaten

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Onderwerpen

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.