Stadsschouwburg Almere foto 2

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is het gedeelte van het bestuursrecht dat gaat over de inrichting van ruimte in ons land. De regels van het ruimtelijk ordeningsrecht (ook wel ruimtelijk bestuursrecht genoemd) zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke Ordening (Wro). Deze wet regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden.

Het belangrijkste instrument waarmee ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau wordt geregeld, is het bestemmingplan. Dit is een juridisch bindend plan voor zowel overheid als burgers. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd welke functies (zoals wonen, werken, verkeer en groenvoorziening) op welke stukken grond binnen uw gemeente zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. U kunt daarbij denken aan regels over de bouwhoogte en het plaatsen van eventuele bijgebouwen maar bijvoorbeeld ook aan regels ten aanzien van de mogelijkheden om in beperkte mate af te wijken van het bestemmingsplan. Wanneer u zelf bouwplannen heeft of wanneer u bekend bent met (bouw)plannen in de omgeving die voor u van belang zijn omdat deze bijvoorbeeld een nadelige invloed hebben op uw woongenot en/of een waardevermindering van uw onroerende zaak met zich meebrengen, kan Groen Caubo Montessori Advocaten u adviseren rondom de haalbaarheid van deze (bouw)plannen of juist bijstaan in het aanvechten daarvan. Tegen verleende omgevingsvergunningen waar u het niet mee eens bent, kan bezwaar worden gemaakt bij het betreffende bestuursorgaan en indien nodig beroep en hoger beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter respectievelijk de Raad van State. In spoedeisende gevallen kan door ons een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wees er bij door de gemeente verleende omgevingsvergunningen alert op dat in de meeste gevallen een termijn van slechts 6 weken geldt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Ook in kwesties ten aanzien van het wijzigen, afwijken of herzien van bestemmingsplannen, de inhoud van structuurvisies, aanlegvergunningen, het vorderen van planschade, bodemverontreiniging, natuurbeschermingsrecht en grondbeleid zijn wij gespecialiseerd. Mocht u vragen hebben en/of juridische bijstand nodig hebben over een van deze onderwerpen dan kunt u contact op nemen met Eleonore van Lith.

Onze bestuursrecht advocaat