Bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt vaak het wettelijk kader in conflicten met de overheid. In deze wet is vastgelegd hoe de voorbereiding en inrichting van besluitvormingsprocedures door de overheid moeten verlopen. Wordt aan deze regels niet voldaan, geldt dat Groen Caubo Montessori Advocaten veel ervaring heeft met het geven van adviezen en het voeren van procedures voor ondernemers en particulieren bij de bestuursrechter of de Raad van State. Wij kunnen u bijstaan in kwesties inzake het:

  • Algemeen bestuurs(proces)recht, waaronder:  bezwaar en beroep tegen vergunningen en ontheffingen, besluitvorming omtrent verzoeken tot handhaving, het opleggen van dwangsommen of het toepassen van bestuursdwang;

 

  • Ruimtelijk ordeningsrecht, waaronder: het bewerkstelligen van een wijziging van het bestemmingsplan van uw gemeente of juist het maken van bezwaar tegen een (voorontwerp)bestemmingsplan, het maken van bezwaar tegen ten onrechte verleende omgevingsvergunningen, de totstandkoming van bestemmingsplannen en structuurvisies, schade ontstaan door overheidshandelen, het vorderen van planschade of nadeelcompensatie;

 

  • Bijstandsrecht, waaronder: de weigering, intrekking of verlaging van uitkeringen, een negatieve beslissing op uw uitkeringsaanvraag, het invorderen van volgens de gemeente ten onrechte ontvangen uitkering, het invorderen van belasting- en toeslagschulden en overige beslissingen van een overheidsorgaan die hun grondslag vinden in de Participatiewet.

 

Indien u het niet eens bent met een handelen van de overheid of wanneer u meent dat door een bestuursorgaan ten onrechte besluiten zijn genomen, kunnen wij u helpen door inzicht te geven in uw juridische positie en – indien nodig – het starten van een bezwaar- of beroepsprocedure. In spoedeisende gevallen kan door ons tevens een voorlopige voorziening bij de kort gedingrechter worden gevraagd.

Let er op dat voor het indienen van een bezwaarschrift door u als burger meestal een fatale termijn van 6 weken geldt. Als er besluitvorming door de overheid plaatsvindt die nadelige gevolgen heeft voor uw rechtstoestand is het dus zinvol om op tijd juridische bijstand in te schakelen.

Wanneer u juridisch advies nodig heeft, een verzoek tot handhaving of een zienswijze wenst in te dienen, bezwaar wil maken of een beroepsprocedure bij de bestuursrechter wil starten, zal Eleonore van Lith zal uw zaak vakkundig beoordelen en behandelen en alleen procederen wanneer zij daartoe daadwerkelijk mogelijkheden ziet.

Onze bestuursrecht advocaten

Eleonore van Lith

Advocaat

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.