Ontslag

Werkgever

Als u een werknemer die in vaste dienst is wil ontslaan kunt u de arbeidsovereenkomst opzeggen. U moet dan wel de juiste opzegtermijn hanteren en, als de werknemer twee jaar of langer in dienst is, een transitievergoeding betalen.

De arbeidsovereenkomst eindigt door de opzegging als de werknemer schriftelijk met de opzegging instemt. Ontbreekt die schriftelijke instemming dan kan de arbeidsovereenkomst alleen na toestemming door het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter eindigen, tenzij de werknemer zich aan zeer ernstig verwijtbaar gedrag schuldig heeft gemaakt. In dat laatste geval kan de werknemer mogelijk op staande voet (met onmiddellijke ingang) worden ontslagen.

Is er geen ontslag op staande voet en stemt de werknemer niet met de opzegging in, dan hangt het van de ontslaggrond af of u naar de kantonrechter of naar het UWV moet om het ontslag alsnog te realiseren. Gaat het om ontslag om bedrijfseconomische redenen of om ontslag wegens langdurige (meer dan twee jaar) arbeidsongeschiktheid dan is het UWV de instantie die daarover in eerste instantie moet beslissen en gaat het om een ontslag om andere, meer in de persoon van de werknemer gelegen, redenen dan is de kantonrechter bevoegd. U kunt dus niet meer, zoals vroeger, kiezen voor UWV of kantonrechter. De ontslaggrond bepaalt welke instantie bevoegd is.

Het arbeidsrecht kent veel dwingende regels. Regels waarvan niet in een contract (de arbeidsovereenkomst) mag worden afgeweken. Zo kan de arbeidsovereenkomst, anders dan de meeste overeenkomsten die voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan, niet zonder meer worden opgezegd. De wet kent veel bepalingen die zijn bedoeld om de positie van de werknemer te beschermen. Verder gaat het in het arbeidsrecht vaak om grote belangen. De werknemer die geen loon meer krijgt zal zich daar in de regel niet bij (kunnen) neerleggen. Net zo min als een ondernemer zal aanvaarden dat een ex-werknemer in dienst van een nieuwe werkgever stelselmatig zijn voormalige klanten benadert.

Werknemer

Voor de werknemer geldt dat hij in geval van ontslag zal moeten beslissen wat hij doet. Als er de werkgever een redelijke grond voor het ontslag heeft, de juiste opzegtermijn heeft gehanteerd en de transitievergoeding betaalt kan de werknemer met het ontslag instemmen. Die instemming heeft in zo’n geval geen nadelige gevolgen voor het recht op WW. Als de werknemer vindt dat een redelijke ontslaggrond ontbreekt kan hij, door zijn instemming aan de opzegging te onthouden, de werkgever dwingen om het ontslag door de kantonrechter of het UWV laten toetsen.

Werkgever en werknemer samen

Behalve door opzegging of ontbinding kunnen werkgever en werknemer ook door middel van een vaststellingsovereenkomst een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Rob Caubo en Marcel Groen zijn u graag van dienst.

Rob Caubo

Advocaat & Mediator

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Onderwerpen

 • arbeidsongeschiktheid
 • arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten, etc.
 • arbeidsvoorwaarden
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • collectief arbeidsrecht (cao’s)
 • concurrentiebeding
 • conflicten in de werkverhouding
 • dba en var
 • faillissement en surséance
 • fusies/overnames
 • internationale arbeidsrechtvraagstukken
 • loondoorbetaling bij ziekte
 • mediation
 • non-actiefstelling en schorsing
 • opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • ontslag (op staande voet)
 • personeelsreglement
 • relatiebedingen
 • reorganisaties
 • schadevergoeding en billijke vergoeding
 • STECR-richtlijn
 • transitievergoeding
 • wedertewerkstelling
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • werkloosheidswet

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.