ALGEMENE VOORWAARDEN MR E.J.H VAN LITH

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de juridische dienstverlening door mr E.J.H van Lith, advocaat te Almere. Deze dienstverlening omvat in ieder geval de advocatuur, alsmede de uitoefening van de functies van onder meer curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, mediator, conflictbemiddelaar, arbiter en bindend adviseur.
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7: 404 BW en 7: 407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr E.J.H van Lith, hierna te noemen “Van Lith”. Indien een opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht algemene voorwaarden van toepassing verklaart, zijn op de juridische dienstverlening niettemin uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing.

2. Van Lith is bevoegd in het kader van zijn dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, etc. Van Lith is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. Van Lith is niet aansprakelijk in geval van het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd. Van Lith is evenmin aansprakelijk indien audio- en/of datatransmissies van computer, telefoon, telefax of e-mail door derden worden onderschept.

3. Iedere aansprakelijkheid van Van Lith is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsassuradeur(en) terzake wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
Indien de verzekeraar geen dekking biedt, wordt aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het totaal van de factuurbedragen van de betreffende opdracht.
Een aanspraak vervalt in ieder geval indien Van Lith niet binnen een jaar na ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

4. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij op de factuur een andere termijn wordt aangegeven. Bij gebreke van betaling binnen de aangegeven termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zónder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. In dat geval is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De kosten van eventuele invorderingsmaatregelen komen – met een minimum van 10% van het openstaande saldo – ten laste van de opdrachtgever.
Van Lith is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen.
Bij gebreke van betaling van een voorschot of van een declaratie binnen de gestelde periode is Van Lith bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
Indien een opdrachtgever niet binnen zes maanden na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Van Lith klaagt over deze factuur, vervalt diens recht om dat in een later stadium nog te doen.

5. a. Op de dienstverlening van Van Lith is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
b. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie
legt hij zijn bezwaren eerst voor aan de behandelend advocaat. De klachtenregeling of –brochure van de
Nederlandse Orde van Advocaten dient bij de behandeling van de klacht als leidraad. De opdrachtgever dient zijn
klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen
nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
c. Van Lith zal een oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen binnen vier
weken na binnenkomst van de klacht. Mocht zij de bezwaren van de opdrachtgever naar diens mening niet bevredigend
opgelost hebben, dan kan hij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor
de opdrachtgever open wanneer Van Lith niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren van de
opdrachtgever deze schriftelijk heeft afgehandeld.
d. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat
geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. De opdrachtgever kan het reglement opvragen
bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
e. De opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Van Lith indienen
bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
f. Van Lith kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
g. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke
dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere opdrachtgever dan voorziet het reglement in
bindend advies, tenzij deze opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door Van Lith wendt
tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen
sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort.
Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.
h. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de
dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie
bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. De opdrachtgever kan hogere
schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer hij de hoogte van de claim
beperkt tot € 10.000 en de opdrachtgever daarbij schriftelijk afstand doet van het meerdere.
i. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van
gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit
betekent dat de opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan
€ 10.000 geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
j. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de
Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Van Lith vast te stellen uurtarieven. Gedurende het jaar overeengekomen tarieven kunnen derhalve met ingang van het volgende kalenderjaar worden verhoogd. Door Van Lith ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, e.d.) zal 5% van het honorarium in rekening worden gebracht.

7. Van Lith heeft het recht om dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, zodra zeven jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Van Lith in behandeling is geweest.

8. Op de dienstverlening door Van Lith is het Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen, onverminderd het bepaalde in artikel 5 en onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten, uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.

9. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland order nummer 187/2015. De voorwaarden liggen voorts ter inzage bij de receptie van het kantoor van Van Lith aan het adres Randstad 22-143 te (1316 BW) Almere en zijn gepubliceerd op de website www.gcmadvocaten.nl.